Ewch i'r prif gynnwys
Teclyn gwirio gwasanaethau symudol a band eang

Ynghylch y teclyn gwirio symudol a band eang hwn

Mae'r teclyn gwirio hwn yn dangos argaeledd a pherfformiad y ddarpariaeth band eang a symudol a ragfynegir ar gyfer eich cyfeiriad chi. 

Mae'r teclyn gwirio ar gael yn Saesneg hefyd.

Gwybodaeth gyffredinol

Mae Ofcom yn defnyddio data o’r Arolwg Ordnans i ddarparu’r set ddata sylfaenol a ddefnyddir i asesu darpariaeth symudol a band eang ar gyfer eiddo yn y DU. Mae’r data hwn yn cael ei ddiweddaru yn ein gwiriwr dair gwaith y flwyddyn, felly efallai na fydd rhai eiddo’n cael eu canfod o leiaf nes bydd y diweddariadau hyn wedi cael eu rhoi ar waith.

Ewch i wefan eich darparwr i weld diweddariadau statws am unrhyw gyfnodau segur a allai fod yn effeithio ar eich gwasanaethau.

Cwestiynau cyffredin am y teclyn gwirio darpariaeth symudol

Mae’r map yn dangos darpariaeth y pedwar prif gwmni rhwydwaith symudol yn y DU: EE, Vodafone, O2 a Three. Mae pob cwmni symudol arall yn y DU yn darparu eu gwasanaethau dros y rhwydweithiau hyn. Mae enghreifftiau’n cynnwys:

 • Mae Lebara Mobile, Asda Mobile, Talk Mobile a VOXI yn defnyddio rhwydwaith Vodafone.
 • Mae Your Co-op, 1p Mobile, Utility Warehouse, Ecotalk, Plusnet, BT Mobile a Lycamobile yn defnyddio rhwydwaith EE.
 • Mae iD Mobile, Smarty, Freedompop a Superdrug Mobile yn defnyddio rhwydwaith Three.
 • Mae Tesco Mobile, Giffgaff a Sky Mobile yn defnyddio rhwydwaith O2.

Casglu Data:

Mae’r map darpariaeth symudol yn seiliedig ar ragfynegiadau o’r ddarpariaeth gan y cwmnïau rhwydwaith symudol. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chreu drwy ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol sy’n ysgogi’r ffordd mae signalau symudol yn teithio o’r mastiau symudol a sut maen nhw’n cael eu rhwystro gan unrhyw bethau fel bryniau, coed ac adeiladau.

Mae’r rhagfynegiadau hyn ar gyfer y ddarpariaeth yn cael eu prosesu mewn matrics grid 100 metr x 100 metr sy’n cwmpasu holl fas tir y DU. Mae’r data hwn wedyn yn cael ei lwytho i fyny i Fap Darpariaeth Ofcom ar gyfer y cyhoedd. Er mwyn sicrhau bod y map yn gyfredol, rydym yn diweddaru’r map o bryd i’w gilydd gyda’r rhagfynegiadau diweddaraf sydd ar gael gan y cwmnïau rhwydweithiau symudol.


Dadansoddi a Dilysu Data:

I ddilysu’r data, mae Ofcom yn cynnal nifer o brofion yn y byd go iawn gan ddefnyddio caledwedd mesur pwrpasol ar draws set sampl o wahanol leoliadau yn y DU. Mae’r profion hyn wedi dangos bod y rhagfynegiadau o fodelau cyfrifiadurol yn ddibynadwy ar y cyfan, ond ni allant warantu bod darpariaeth mewn ardal benodol oherwydd ffactorau lleol iawn. Mae rhagor o wybodaeth am y ffactorau hyn a manylion am sut mae darpariaeth dan do yn gweithio ar gael yn nes ymlaen yn y Cwestiynau Cyffredin hyn.

Mae map a gynhyrchwyd gan Ofcom yn defnyddio rhagfynegiadau darpariaeth cwmnïau rhwydweithiau symudol sy’n dangos lefelau signal ym mhob lleoliad yn y DU. Fodd bynnag, mae gan bob cwmni rhwydwaith symudol ffordd fymryn yn wahanol o ddangos darpariaeth ar eu map eu hunain, gan gynnwys tybiaethau ynghylch pa ffôn sy’n cael ei ddefnyddio, lefelau dibynadwyedd rhagfynegiadau a signal y disgwylir ei golli dan do neu mewn car. Oherwydd bod map Ofcom yn dod â’u holl ragfynegiadau at ei gilydd mewn un lle ac yn ei ddal i un safon annibynnol, mae ein map ni’n dangos lefelau darpariaeth gwahanol sydd ar gael i’r rheini a welir ar wefannau’r cwmnïau. Efallai y bydd adegau hefyd pan fydd map Ofcom a rhai’r cwmnïau rhwydweithiau symudol yn seiliedig ar ddata ychydig yn wahanol ac felly’n dangos darpariaeth ragweladwy wahanol.

Mae dolenni i fapiau’r cwmnïau ar gael yma:

Dewiswch yr opsiwn hwn os ydych chi eisiau gweld pa ddarpariaeth y gallech chi ei chael ar draws 2G, 3G a 4G. Bydd y map a fydd yn ymddangos yn dangos y ddarpariaeth ar gyfer technolegau 2G, 3G a 4G yn unig.

Dewiswch yr opsiwn hwn os oes gennych chi ffôn sy’n gydnaws â 5G a’ch bod yn tanysgrifio i hynny ac eisiau gweld yn benodol lle gallai 5G fod ar gael. Bydd y map a fydd yn ymddangos yn dangos darpariaeth yn yr awyr agored ar gyfer technolegau 5G.

Rydym yn darparu gwybodaeth am ble dylai fod yn bosibl cynnig 5G yn ddibynadwy fel opsiwn. Mae ‘hyder uchel iawn yn y ddarpariaeth’ yn cyfateb i lefel hyder o ~95%. Mae ‘hyder uchel yn y ddarpariaeth’ yn cyfateb i lefel hyder o ~80%.

Ar ôl teipio eich cod post a dewis eich cyfeiriad, mae baner o dan y tabl o wasanaethau sydd ar gael yn dangos pa gwmnïau y rhagwelir sy’n darparu gwasanaethau 5G yn yr ardal honno. Mae hyn yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd gan y cwmnïau rhwydwaith. Mae rhai cwmnïau wrthi’n dilysu eu data, a allai arwain at rai newidiadau mewn rhagfynegiadau dros amser. Edrychwch ar y map awyr agored o’r gwasanaethau sydd ar gael i gymharu darpariaeth.

Bydd y profiad a gewch yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys a yw eich dyfais a’ch contract wedi’u galluogi ar gyfer 5G, pa wasanaeth rydych chi’n ceisio ei ddefnyddio ac a yw eich darparwr wedi penderfynu ei bod yn well darparu’r gwasanaeth hwn dros y rhwydwaith 4G neu 5G. Bydd hefyd yn dibynnu ar ba mor brysur yw’r rhwydweithiau hynny.

Wrth i’r gwaith o gyflwyno 5G ddod yn fwy cyffredin ac ar gyfer mwy o sbectrwm amledd isel, bydd yn darparu gwell darpariaeth dan do. Byddwn yn diweddaru ein mapiau i gynnwys golwg ar ddarpariaeth 5G dan do maes o law.

Rydym yn darparu API yn seiliedig ar ein data Symudol Cysylltu’r Gwledydd. Yr un data sy’n pweru’r map hwn. Mae manylion ac arweiniad ar yr API ar gael drwy ddilyn y ddolen isod:

APIs: Manylion - Microsoft Azure API Management - porth datblygwr (ofcom.org.uk)

Mae’r rhagfynegiadau ar y gwiriwr yn seiliedig ar gryfder cyfartalog y signal ar draws ardal yn seiliedig ar gyfrifo sut mae’r signal yn cael ei drosglwyddo o antena. Bydd cyfartaledd y cyfrifiadau hyn weithiau’n wahanol i rai mesuriadau a wneir yn yr ardal honno. Er enghraifft, ar gyfartaledd efallai fod darpariaeth dda mewn cod post llawn, ond gallai’r ddarpariaeth mewn gwahanol rannau o’r cod post hwnnw amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar ffactorau lleol iawn, fel coed, adeiladau a dail tymhorol na ellir eu cynnwys yn y cyfrifiadau hyn.

Gall nodweddion daearyddol ac amgylcheddol fel coed, dail tymhorol, adeiladau, y tywydd, a’r pellter oddi wrth fast darparwyr y rhwydwaith effeithio ar y ddarpariaeth.

Gallai defnyddio eich dyfais wrth deithio hefyd effeithio ar berfformiad. Fel arfer, mae ceir, bysiau a threnau wedi’u gwneud o ddeunyddiau sy’n anodd i signalau radio basio drwyddynt, sy’n gallu arwain at golli signal. Gall darpariaeth anghyson hefyd fod yn fwy amlwg wrth deithio gan y gallai’r ardal ar gyfartaledd fod â darpariaeth dda, ond efallai na fydd hyn yn gyfartal ar draws yr ardal gyfan.

Mae’r ddyfais rydych chi’n ei defnyddio hefyd yn gallu effeithio ar ddarpariaeth. Efallai y bydd rhai dyfeisiau’n perfformio’n well neu’n waeth nag eraill ar wasanaeth penodol a gallai ffactorau fel casys neu ategolion effeithio ar ddibynadwyedd gwasanaeth. Gall dulliau arbed ynni hefyd effeithio ar ansawdd y rhwydwaith wrth i’r ddyfais geisio cadw pŵer ar draul gweithredu ar ei llawn botensial.

Efallai y byddwch yn cael problemau wrth wneud galwadau llais neu gael gafael ar wasanaethau data symudol – hyd yn oed os oes signal ar gael. Mae hyn yn digwydd oherwydd tagfeydd gan amlaf, pan fydd nifer o bobl eraill yn defnyddio’r rhwydwaith ar yr un pryd ac rydych chi’n rhannu capasiti’r mast symudol â nhw. Weithiau gall hyn ddigwydd pan fyddwch mewn ardaloedd prysur fel maes chwaraeon neu ardal siopa, ond efallai y byddwch hefyd yn profi effeithiau tagfeydd pan fyddwch mewn ardal lai amlwg o brysur, ond mae llawer o bobl eraill yn rhannu capasiti’r mast symudol â chi.

Mae darpariaeth dan do ac mewn cerbydau yn amrywio'n fawr. Bob tro mae signal yn pasio drwy wrthrych, mae’n colli peth o’i gryfder. Gall y golled hon amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar ffactorau fel trwch, maint a math y deunyddiau y mae’n rhaid i’r signalau deithio drwyddynt. Mae map Ofcom yn dangos amcangyfrif o golli signal ar gyfer tŷ neu gar, ond mewn rhai achosion efallai y bydd mwy o signal yn cael ei golli. Er enghraifft, os ydych chi mewn seler neu mewn tŷ sydd â waliau trwchus.

Os ydych chi’n cael problemau gyda darpariaeth dan do, gallwch chi feddwl am rai o’r atebion mae’r cwmnïau symudol yn gallu eu cynnig. Er enghraifft, mae’r holl brif gwmnïau rhwydwaith nawr yn caniatáu gwneud a derbyn galwadau a negeseuon testun dros Wi-Fi. Dylech gysylltu â’ch darparwr i gael rhagor o wybodaeth.

Gellir defnyddio troswyr hefyd i wella eich darpariaeth dan do. Mae’r dyfeisiau hyn yn defnyddio signal yn yr awyr agored i wella darpariaeth dan do. Gwneir hyn drwy leoli’r ddyfais mewn ardal sydd â signal da yn yr awyr agored er mwyn gallu aildosglwyddo’r signal hwnnw dan do. Mae rhagor o ganllawiau ar droswyr ar gael yma:

Defnyddio troswr i wella signal eich ffôn symudol dan do - Ofcom

Mae band eang symudol yn cael ei ddarparu drwy ddefnyddio rhwydweithiau 3G, 4G a 5G. Os ydych chi mewn ardal lle nad oes gan eich darparwr ond ddarpariaeth o’i rwydwaith 2G, dim ond cysylltiad data eithriadol o araf y byddech chi’n ei gael, ac mae’n debyg y bydd pori’r we a gwasanaethau eraill yn debyg o fod yn araf iawn neu’n gwrthod ymateb.

Mae'r ddyfais rydych chi’n ei defnyddio hefyd yn gallu effeithio ar gyflymder a dibynadwyedd data symudol. Os ydych chi’n bwriadu defnyddio eich ffôn symudol fel eich prif gysylltiad band eang, efallai y byddwch yn gallu cael gwasanaeth mwy dibynadwy drwy ddefnyddio llwybrydd cartref sy’n defnyddio’r rhwydwaith symudol yn hytrach na rhwydwaith sefydlog i ddarparu cysylltiad band eang (a elwir yn llwybrydd Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA)). Sylwch nad yw pob darparwr symudol yn cynnig gwasanaeth FWA. I gael gwybod a oes gennych ddarpariaeth FWA yn eich ardal, edrychwch ar ein gwiriwr band eang.

Mae rhwydweithiau 2G yn gallu delio â galwadau llais, negeseuon testun a gwasanaethau data araf iawn. Mae pob ffôn yn gallu cysylltu â rhwydweithiau 2G.

Mae rhwydweithiau 3G yn gallu delio â galwadau llais, negeseuon testun a band eang symudol. Mae’r rhan fwyaf o ffonau symudol yn gallu delio â chysylltiadau 3G, ond ni fydd rhai ffonau hŷn a ffonau sylfaenol iawn yn gallu gwneud hynny. Pan na fydd darpariaeth 3G ar gael bydd y ffôn yn ceisio cysylltu â’r rhwydwaith 2G, pan fydd un ar gael.

Mae rhwydweithiau 4G yn cefnogi cyflymderau llwytho i lawr o fwy na 2 Mbps (llawer mwy yn aml), ac maen nhw’n cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau llais, testun a data cyflymder uwch (er enghraifft ffrydio fideo, pori’r rhyngrwyd yn gyflym). Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Beth yw 4G? - Ofcom

Gall rhwydweithiau 5G ddarparu mwy o gapasiti i gefnogi defnydd mwy dwys ar yr un pryd a’r potensial i gefnogi gwasanaethau mwy soffistigedig, gan gynnwys rhaglenni ag oedi isel fel realiti estynedig a realiti rhithwir. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: Beth yw 5G? - Ofcom

Os ydych chi wedi cysylltu â rhwydwaith 2G, fel rheol bydd eich ffôn yn dangos ‘2G’, neu ‘GPRS’ neu ‘EDGE’ ar frig eich sgrin.

Os ydych chi wedi cysylltu â rhwydwaith 3G, fel rheol bydd eich ffôn yn dangos ‘3G’, ‘HSDPA’, ‘H+’ neu rywbeth tebyg.

Mae cysylltiadau 4G fel rheol yn cael eu dangos fel ‘4G’ neu ‘LTE’ ar y ffôn.

Fel arfer, bydd cysylltiadau 5G yn cael eu dangos fel ‘5G’.

Er bod y canllawiau hyn yn rhoi syniad da o’r gwasanaeth rydych chi’n ei ddefnyddio, gall ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth y defnyddiwr olygu bod gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan wasanaeth gwahanol.

Gallai nifer o ffactorau achosi hyn. Amlinellir rhai rhesymau tebygol isod:

 • Efallai nad yw eich dyfais yn gydnaws â 5G. Holwch wneuthurwr eich dyfais i gael rhagor o fanylion am eich dyfais benodol.
 • Efallai bod eich dyfais yn gydnaws â 5G, ond ei fod wedi cael ei analluogi yn y gosodiadau. Fel arfer, gellir gwirio hyn yn yr adran Gwasanaeth Symudol ar sgrin gosodiadau eich dyfais.
 • Efallai na fydd eich contract yn caniatáu cysylltiad â 5G. Gwiriwch fanylion eich cytundeb gwasanaeth gyda’ch rhwydwaith.
 • Gallai ffactorau amgylcheddol (fel yr esbonnir yn y Cwestiynau Cyffredin hyn) hefyd effeithio ar un gwasanaeth yn fwy nag un arall. Er enghraifft, gallai hyn greu sefyllfa lle mae 4G ar gael ond nad yw 5G ar gael.

Rydym yn delio â chwynion gan bobl a busnesau, sy'n ein helpu ni i gymryd camau yn erbyn cwmnïau pan fyddant yn gadael cwsmeriaid i lawr.

Nid yw San Steffan wedi rhoi pwerau i ni i ddatrys cwynion pobl am eu gwasanaeth ffôn na band eang. Yn hytrach, gellir delio â’r rhain drwy wasanaethau Amgen o Ddatrys Anghydfod. Mae’r broses o gysylltu â’r gwasanaethau hyn wedi’i hamlinellu yn adrannau dilynol y Cwestiynau Cyffredin hyn.

Er nad ydym yn ymchwilio i gwynion unigol, drwy dynnu sylw at broblemau rydych yn chwarae rhan hollbwysig yn ein gwaith ac efallai byddwn yn ymchwilio i gwmni os bydd data monitro yn dangos bod problem benodol yn bodoli.

Dylech chi gysylltu â’ch cwmni symudol yn y lle cyntaf os ydych chi’n cael problemau darpariaeth oherwydd efallai y bydd ganddo atebion i’ch problem. Byddwch yn gallu dod o hyd i fanylion cyswllt a’u trefn gwyno ar eu gwefan neu ar eich bil.

Pan fyddwch yn canfod problem, cysylltwch â’ch darparwr cyn gynted â phosibl a cheisio disgrifio’r nam. Disgrifiwch y camau rydych chi wedi’u cymryd yn barod ac eglurwch sut mae’r broblem yn effeithio ar sut rydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth.

Efallai bydd angen i chi egluro:

 • Ar ba adeg o'r dydd ac ym mha leoliad mae hyn yn effeithio arnoch chi.
 • A yw’n effeithio ar wasanaeth llais, testun a data.
 • Ydy'r broblem yn digwydd yn achlysurol neu drwy’r amser.

Os oes modd, anfonwch gofnod o’r ymyriadau i’ch gwasanaeth at eich darparwr ynghyd â pha mor hir roedd pob ymyriad wedi para.

Cam 1: Codi’r mater o dan gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Os bydd eich darparwr yn methu â thrwsio nam erbyn y dyddiad a addawyd, neu os ydych chi’n anfodlon â'r amser mae’n ei gymryd, dilynwch weithdrefn gwyno ffurfiol eich darparwr. Dylai gwefan y darparwr neu’r tîm gwasanaeth i gwsmeriaid egluro hyn.

Os bydd eich problem yn dal heb ei datrys ar ôl wyth wythnos, gallwch chi gwyno wrth gynllun Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR) annibynnol. Gofynnwch i’ch darparwr am lythyr ‘sefyllfa ddiddatrys’ er mwyn i chi allu cyfeirio eich anghydfod at y cynllun Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod perthnasol yn uniongyrchol cyn y terfyn wyth wythnos.

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod.


Cam 2: Dweud wrth Ofcom.

Os ydych chi wedi cael namau neu oedi â gwaith atgyweirio, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen fonitro fer.

Er nad yw Ofcom yn ymchwilio i gwynion unigol, mae eich help chi yn dwyn sylw at broblemau yn hollbwysig i’n gwaith ac efallai byddwn yn ymchwilio i gwmni os bydd data monitro yn dangos bod problem benodol yn bodoli.

Gwiriwch ddarpariaeth y darparwr cyn i chi brynu contract newydd (gallwch chi ddefnyddio ein map ac mae’n syniad da edrych ar wiriwr darpariaeth y cwmni ei hun hefyd) ac wedyn rhowch gynnig ar y ddarpariaeth cyn gynted ag y byddwch chi wedi cysylltu. Rhowch gynnig ar ddefnyddio eich ffôn yn y mannau lle rydych chi’n gwybod y byddwch chi’n ei ddefnyddio (fel eich cartref, eich gwaith a mannau pwysig eraill). Os oeddech chi wedi prynu eich contract symudol ar-lein neu dros y ffôn a’ch bod yn newid eich meddwl am eich contract, neu os welwch chi fod darpariaeth yn broblem i chi, gallwch chi ganslo eich contract o dan y cyfnod newid meddwl statudol sy’n berthnasol i’r pythefnos cyntaf. Os oeddech chi wedi prynu eich contract symudol mewn siop darparwr ffonau symudol, holwch eich darparwr gan fod nifer ohonynt yn cynnig cyfnod newid meddwl ‘gwiriwch eich darpariaeth’ ar gyfer contractau sy’n cael eu prynu mewn siop ar gyfer y pythefnos cyntaf ar ôl i chi lofnodi’r contract.

Gwybodaeth am sut i gwyno i Ofcom am eich darparwr.

Nid yw Ofcom yn gallu cymryd rhan mewn anghydfod unigol, ond rydym yn cofnodi ac yn monitro'r cwynion a gawn er mwyn ein helpu i wneud penderfyniadau.

Teclyn gwirio argaeledd band eang: cwestiynau cyffredin

Mae gwasanaethau band eang safonol yn gallu cyflawni cyflymderau llwytho i lawr hyd at 30 Mdid yr eiliad.

Rhwydweithiau gwibgyswllt yw'r rhai sy'n gweithredu'n uwch na 300 Mdid yr eiliad. Caiff y cyflymderau hyn eu darparu fel arfer ar rwydwaith cebl neu drwy gysylltiad ffeibr i'r cartref. 

Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA) yw darparu gwasanaeth band eang dros rwydwaith di-wifr, naill ai ar rwydwaith symudol neu rwydwaith di-wifr penodedig. Mae gwybodaeth am ddarpariaeth yn seiliedig ar offer modelu rhagfynegol y gweithredwyr a gall rhwystrau lleol olygu efallai na fydd modd i rai safleoedd dderbyn gwasanaeth er gwaetha'r ffaith y rhagfynegir darpariaeth ar eu cyfer. 

Os na allwch chi gael cyflymder lawrlwytho o 10 Mdid yr eiliad a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mbit yr awr, gallwch ofyn am gysylltiad wedi'i uwchraddio yn amodol ar feini prawf cymhwyster. Gallwch wneud y cais hwn i BT, neu i KCOM os ydych yn byw yn ardal Hull. Nid oes angen i chi fod yn gwsmer BT neu KCOM i wneud cais.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Ofcom.

Darperir y rhagfynegiadau cyflymder a ddefnyddir yn y teclyn gwirio gan rwydweithiau band eang blaenllaw y DU. Os na ddangosir rhagfynegiadau ar gyfer eich cyfeiriad, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu nad yw band eang ar gael ac rydym yn awgrymu i chi wirio argaeledd ar wefannau'r rhwydweithiau.

Er ein bod yn ceisio dod o hyd i wybodaeth am eu darpariaeth gan bob darparwr rhwydwaith band eang sefydlog yn y DU, mae’n bosib y bydd rhai darparwyr rhwydwaith nad ydym yn cywain gwybodaeth ganddynt ar hyn o bryd. Os hoffech i'ch rhwydwaith gael ei gynnwys yn ein teclyn gwirio, gyrrwch e-bost atom yn connectednationsreport@ofcom.org.uk. 

Mae nifer o ffactorau sy'n effeithio ar y cyflymder y gellir ei dderbyn ar ddyfais, er enghraifft perfformiad y rhwydwaith o fewn adeilad a nifer y dyfeisiau sydd hefyd yn defnyddio gwasanaethau ar-lein ar yr un pryd. 

Gall hyd, oedran a chyflwr y llinell ei hun hefyd effeithio ar berfformiad y llinell. Yn yr achos hwn, efallai y bydd eich darparwr yn gallu mynd i'r afael â’r mater. 

Mae'r wybodaeth ar gyfer y teclyn gwirio darpariaeth hwn yn cael ei chywain gan ddarparwyr rhwydweithiau band eang. Mae rhai, ond nid pob un, yn gwerthu gwasanaethau'n uniongyrchol i gwsmeriaid. Pan nad yw'r darparwr rhwydwaith yn gwerthu gwasanaethau'n uniongyrchol i gwsmeriaid, dylai fod modd i chi ddod o hyd i wybodaeth am ailwerthwyr y rhwydwaith hwnnw trwy'r linc i wefan y darparwr rhwydwaith sydd wedi'i chynnwys yn ein teclyn gwirio ar y we.

Mae'n bosib na fydd gwasanaethau ar gael mewn lleoliadau penodol ac/neu ar amserau penodol am resymau gweithredol. Er enghraifft, i gael mynediad i eiddo i ddarparu llinell newydd mae'n bosib y bydd angen caniatâd gan landlord, neu efallai bod angen cynnal a chadw neu uwchraddio cyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer darparu gwasanaeth. Siaradwch â'ch darparwr i gael mwy o fanylion ac amcangyfrif o'r amserlen ar gyfer darparu'r llinell. 

Os nad yw eich darparwr wedi'i restru ar y teclyn gwirio hwn, cysylltwch â'ch darparwr a rhowch wybod i ni hefyd trwy'r linc adborth. Rydym yn cywain gwybodaeth am ddarpariaeth rhwydweithiau gan nifer cynyddol o ddarparwyr seilwaith, ond mae'n bosib y bydd rhai - yn enwedig rhwydweithiau bach - nad ydynt wedi'u cynnwys eto. Rydym yn annog darparwyr rhwydwaith i gysylltu â ni er mwyn i ni gywain a defnyddio data ar argaeledd eu rhwydwaith. Mae'n bosib hefyd y bydd oedi rhwng darparwr yn gosod rhwydweithiau mewn ardal a darparu'r gwasanaeth hwnnw i ddefnyddwyr. Cadwch lygad allan am ddeunyddiau marchnata sy'n eich hysbysu pryd y bydd gwasanaethau newydd ar gael i chi uwchraddio iddynt.

Nid ydym ond yn darparu enwau darparwyr rhwydweithiau sydd wedi rhoi caniatâd pendant i ni gynnwys eu henwau a manylion gwe ar ein teclyn gwirio. Mae'n bosib y bydd sefyllfaoedd lle mae gennym ddata darpariaeth gan y gweithredwyr ond nid ydym wedi derbyn y caniatâd angenrheidiol eto i restru enw'r gweithredwr.

Fel a nodir yn ein telerau defnydd, nid yw Ofcom yn cymryd cyfrifoldeb dros gynnwys (neu fodolaeth) gwefannau trydydd parti. Nod y linciau hyn yw helpu chi i ddod o hyd i ddarparwyr gwasanaeth all gynnig band eang i'ch eiddo, ond gofynnir i chi ddefnyddio'r linc adborth i roi gwybod i ni os nad dyna'r achos. Byddwn yn ceisio gweithio gyda darparwyr i daclo'r broblem. Fodd bynnag, mae'n bosib bod rhesymau sy'n atal linciau rhag gweithio y maent y tu hwnt i reolaeth Ofcom.