Ewch i'r prif gynnwys
Teclyn gwirio gwasanaethau symudol a band eang

Ynghylch y teclyn gwirio symudol a band eang hwn

Mae'r teclyn gwirio hwn yn dangos argaeledd a pherfformiad y ddarpariaeth band eang a symudol a ragfynegir ar gyfer eich cyfeiriad chi. 

Mae'r teclyn gwirio ar gael yn Saesneg hefyd.

Gwybodaeth gyffredinol

Dylunnir y teclyn gwirio hwn i helpu pobl i gael gwybod am argaeledd gwasanaethau band eang a symudol mewn ardal benodol. Mae'n helpu pobl i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn gyflym ac yn hwylus, fel y gallan nhw wneud dewisiadau gwybodus. 

Mae'r map hwn yn defnyddio rhagfynegiadau signal symudol a ddarperir gan y pedwar gweithredwr rhwydwaith symudol yn y DU. Gall rhagfynegiadau amrywio'n sylweddol o'r signal y byddwch efallai yn ei dderbyn mewn gwirionedd o ganlyniad i ffactorau lleol (yn enwedig natur y dirwedd). Mae Ofcom wedi profi'r signal gwirioneddol a ddarperir mewn gwahanol leoliadau ledled y DU i sicrhau bod y rhagfynegiadau hyn yn addas ar y cyfan dros ardaloedd eang.

Mae Ofcom wedi pennu trothwyon sy'n nodi lefel y gwasanaeth a allai fod ar gael. O ganlyniad, gall map Ofcom fod yn wahanol i'r mapiau a ddarperir gan weithredwyr y rhwydweithiau symudol ar eu gwefannau. Gweler y Cwestiynau Cyffredin isod i gael rhagor o fanylion am y rhesymau pam.

Mae'r teclyn gwirio hwn yn defnyddio argaeledd band eang a data am y rhagfynegiadau cyflymder a ddarperir gan rwydweithiau band eang mawr y DU.

Mae rhagfynegiadau cyflymder band eang safonol yn cyfeirio at gyflymder uchaf unrhyw rwydweithiau band eang mawr sy’n cael ei ddarogan ar gyfer gwasanaethau a all ddarparu cyflymderau lawrlwytho o hyd at 30 Mdid yr eiliad. Mae rhagfynegiadau cyflymder band eang cyflym iawn yn cyfeirio at gyflymder uchaf unrhyw rwydweithiau band eang mawr sy’n cael ei ddarogan ar gyfer gwasanaethau sy'n darparu cyflymder rhwng 30 a 300 Mdid yr eiliad. Mae rhagfynegiadau cyflymder band eang gwibgyswllt yn cyfeirio at gyflymder uchaf unrhyw rwydweithiau band eang mawr sy’n cael ei ddarogan ar gyfer gwasanaethau dros 300 Mdid yr eiliad. Caiff y data ei ddiweddaru deirgwaith y flwyddyn. Mae canlyniadau'r teclyn gwirio’n seiliedig ar ragfynegiadau ac ni ddylid ystyried eu nod yn warant o’r cyflymder. 

Cesglir data gwasanaethau band eang sefydlog o weithredwyr hyd at dair gwaith y flwyddyn, ym mis Ionawr, Mai a Rhagfyr. Cesglir darpariaeth symudol yn fisol.

Cwestiynau cyffredin am y teclyn gwirio darpariaeth symudol

Mae'r map yn dangos signal y pedwar prif weithredwr rhwydwaith symudol yn y DU: EE, Vodafone, O2 a Three. Mae pob gweithredwr symudol arall yn y DU yn darparu eu gwasanaethau dros y rhwydweithiau hyn. Dyma rai enghreifftiau:

  • Mae Virgin Mobile, Asda Mobile a BT Mobile yn defnyddio rhwydwaith EE.
  • Mae Tesco Mobile, Sky Mobile a Lycamobile yn defnyddio rhwydwaith O2.
  • Mae Lebara Mobile a TalkTalk Mobile yn defnyddio rhwydwaith Vodafone.

Ni fydd pob dyfais na chontract yn cynnig yr un mynediad i'r ystod lawn o wasanaethau 2G, 3G a 4G. Efallai yr hoffech wirio hyn gyda'ch gweithredwr. Mae rhai gweithredwyr yn darparu rhagfynegiadau ar gyfer dyfeisiau penodol yn y taclau gwirio ar eu gwefannau.

Mae rhwydweithiau 2G yn cefnogi galwadau llais, negeseuon testun a gwasanaethau data cyflymder isel iawn. Gall pob set llaw gysylltu â rhwydweithiau 2G.

Mae rhwydweithiau 3G yn cefnogi galwadau llais, negeseuon testun a band eang symudol. Mae'r rhan fwyaf o setiau llaw yn cefnogi cysylltiadau 3G, heblaw am rai ffonau hŷn a rhai ffonau syml iawn. Pan nad yw darpariaeth 3G ar gael bydd setiau llaw yn ceisio cysylltu â'r rhwydwaith 2G, pan fydd un ar gael iddynt.

Mae rhwydweithiau 4G yn cefnogi cyflymder lawrlwytho sy'n uwch na 2 Mbps (ac yn uwch o lawer yn aml) ac yn cael eu defnyddio i ddarparu llais, negeseuon testun a gwasanaethau data cyflymder uwch (e.e. ffrydio fideo, pori'r we'n gyflym).

Gall rhwydweithiau 5G ddarparu mwy o gapasiti i gefnogi sawl defnydd trymach ar yr un pryd ynghyd â'r potensial i gefnogi gwasanaethau mwy soffistigedig, gan gynnwys cymwysiadau sy'n gofyn am oedi isel fel realiti estynedig a realiti rhithwir.

Gweler t36 ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd 2021 i gael gwybod mwy am beth mae 5G, 4G, 3G a 2G yn ei olygu ar gyfer cwsmeriaid a busnesau.

 

Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA) yw darparu gwasanaeth band eang dros rwydwaith di-wifr, naill ai ar rwydwaith symudol neu rwydwaith di-wifr penodedig. Mae gwybodaeth am ddarpariaeth yn seiliedig ar offer modelu rhagfynegol y gweithredwyr a gall rhwystrau lleol olygu efallai na fydd modd i rai safleoedd dderbyn gwasanaeth er gwaetha'r ffaith y rhagfynegir darpariaeth ar eu cyfer. 

Mae map Ofcom, sy’n cael ei gynhyrchu’n annibynnol, yn defnyddio rhagfynegiadau signal y gweithredwyr rhwydwaith symudol, sy'n nodi lefelau signalau ym mhob lleoliad yn y DU. Fodd bynnag, mae gan bob gweithredwr rhwydwaith symudol ddull ychydig yn wahanol o arddangos signal ar ei fap ei hun, gan gynnwys tybiaethau ar y ddyfais a ddefnyddir, lefelau dibynadwyedd y rhagfynegiad a'r gostyngiad disgwyliedig yn y signal pan fyddant dan do neu mewn car. Gan fod map Ofcom yn dod â'u holl ragfynegiadau at ei gilydd mewn un lle ac yn ei ddal at yr un safon annibynnol, gall ein map arddangos gwahanol lefelau o argaeledd signal na'r rhai a welir ar wefannau'r gweithredwyr. Gweler dolenni isod i fapiau'r gweithredwyr:

Rydym yn diweddaru ein map yn fisol, ond efallai y bydd adegau pan fydd map Ofcom a rhai gweithredwyr y rhwydweithiau symudol yn seiliedig ar ddata ychydig yn wahanol ac felly'n dangos rhagfynegiadau signal gwahanol.

Mae'r map darpariaeth symudol yn seiliedig ar ragfynegiadau signal gan weithredwyr y rhwydweithiau symudol. Cynhyrchir y rhagfynegiadau hyn gan ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol sy'n efelychu'r ffordd y mae signalau symudol yn teithio o fastiau symudol ac yn cael eu hatal gan rwystrau fel bryniau, coed ac adeiladau. Gall y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio effeithio ar y signal hefyd.

Mae ein mesuriadau ein hunain o signalau symudol mewn gwahanol rannau o'r DU wedi dangos bod y modelau cyfrifiadurol yn gyffredinol yn gywir, ond ni allant warantu bod darpariaeth yn bresennol mewn ardal benodol gan eu bod yn rhoi trosolwg tebygoliaethol neu ystadegol o’r signal.

Er enghraifft, gallai'r rhagfynegiadau awgrymu ar gyfartaledd bod y signal yn dda mewn cod post llawn, ond gallai'r signal mewn gwahanol rannau o'r cod post hwnnw amrywio'n sylweddol gan ddibynnu ar ffactorau lleol iawn fel coed, adeiladau a dail tymhorol. Mae rhagfynegi signal dan do ac mewn car yn destun amrywiadau mawr gan y gall gostyngiadau signal amrywio'n sylweddol gan ddibynnu ar y deunyddiau y mae'n rhaid i'r signalau deithio drwyddynt. Mae map Ofcom yn adlewyrchu gostyngiadau signal nodweddiadol ar gyfer tŷ neu gar, ond mewn rhai achosion gall y gostyngiad yn y signal fod yn uwch. Er enghraifft, os ydych mewn islawr neu mewn tŷ sydd â waliau cerrig trwchus.

Os ydych yn cael problemau gyda signal o fewn adeilad efallai yr hoffech ystyried rhai o'r datrysiadau y gall y gweithredwyr symudol eu cynnig. Er enghraifft, mae'r holl brif weithredwyr rhwydwaith bellach yn caniatáu i alwadau gael eu gwneud a'u derbyn dros Wi-Fi. Dylech gysylltu â'ch darparwr i gael rhagor o wybodaeth.

Efallai y byddwch yn cael problemau wrth wneud galwadau neu gael mynediad at wasanaethau data symudol – hyd yn oed os oes signal ar gael. Mae hyn fel arfer oherwydd ‘tagfa’ pan fydd llawer o bobl eraill yn defnyddio'r rhwydwaith ar yr un pryd, a’ch bod yn rhannu capasiti'r mast symudol gyda nhw. Weithiau, gall hyn ddigwydd pan fyddwch mewn ardaloedd gorlawn fel stadiymau chwaraeon neu ganolfannau siopa, ond mae’n bosib y byddwch hefyd yn profi effeithiau ‘tagfa’ pan fyddwch mewn ardal lai gorlawn ond bod llawer o bobl eraill wedi’u hymledu ar draws y gell ac yn rhannu ei hadnoddau gyda chi.

Cyflwynir band eang symudol gan ddefnyddio rhwydweithiau 3G, 4G a 5G. Os ydych mewn ardal lle mae darparwr yn cyflenwi signal o'i rwydwaith 2G yn unig, dylech allu cael cysylltiad data cyflymder isel iawn, ac mae pori ar y we a gwasanaethau eraill yn debygol o fod yn araf ac yn ddiymateb. Os ydych wedi'ch cysylltu â rhwydwaith 2G bydd eich dyfais fel arfer yn dangos '2G', 'GPRS' neu 'EDGE' ar frig y sgrin. Os ydych wedi'ch cysylltu â rhwydwaith 3G bydd eich dyfais yn dangos '3G', 'HSDPA', 'H+' neu debyg. Fel arfer, caiff cysylltiadau 4G eu dangos fel '4G' neu 'LTE' ar y ddyfais.

Gall cyflymder a dibynadwyedd data symudol hefyd gael eu heffeithio gan y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio. Os ydych yn bwriadu defnyddio eich ffôn symudol fel eich prif gysylltiad band eang, efallai y gallwch dderbyn gwasanaeth mwy dibynadwy drwy ddefnyddio llwybrydd cartref sy'n defnyddio'r rhwydwaith symudol yn hytrach na rhwydwaith sefydlog i ddarparu cysylltiad band eang (a elwir yn llwybrydd Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA).  

Gwiriwch signal y darparwr cyn i chi brynu contract newydd (gallwch ddefnyddio ein map a byddem yn argymell eich bod hefyd yn defnyddio teclyn gwirio signal y darparwr) ac yna rhowch gynnig ar eich signal mor fuan ag y cewch eich cysylltu. Rhowch gynnig ar ddefnyddio'ch ffôn yn y mannau rydych chi'n gwybod y bydd ei angen arnoch (fel eich cartref, yn y gwaith ac mewn lleoedd pwysig eraill). Os ydych wedi prynu eich contract symudol ar-lein neu dros y ffôn ac rydych naill ai’n newid eich meddwl am eich contract, neu’n ddarganfod bod y signal yn broblem i chi, gallwch chi ganslo eich contract o dan y cyfnod ailfeddwl statudol sy'n berthnasol i'r pythefnos cyntaf. Os ydych wedi prynu eich contract symudol mewn siop darparwr symudol, holwch eich darparwr gan fod llawer yn cynnig cyfnod ailfeddwl 'gwirio eich signal' ar gyfer contractau a brynwyd yn y siop am y pythefnos cyntaf ar ôl i chi lofnodi’r contract.

Dylech gysylltu â'ch gweithredwr ffonau symudol yn y lle cyntaf os ydych yn cael problemau gyda’r signal gan y gallai fod ganddynt atebion i’ch problem. Fe ddewch o hyd i’w manylion cyswllt a'u gweithdrefn gwyno ar eu gwefan neu ar eich bil.

Gwybodaeth am sut i gwyno i Ofcom am eich darparwr.

Ni all Ofcom ymwneud ag anghydfodau unigol, ond rydym yn cofnodi ac yn monitro'r cwynion a dderbyniwn i helpu cyfeirio ein penderfyniadau.

Dewiswch yr opsiwn hwn os ydych chi eisiau gweld pa ddarpariaeth y gallech ei derbyn ar draws 2G, 3G a 4G. Bydd y map wedyn yn dangos darpariaeth y technolegau 2G, 3G a 4G yn unig.

 

Dewiswch yr opsiwn hwn os oes gennych set law a thanysgrifiad sy'n medru 5G, a'ch bod eisiau gweld yn benodol lle y gallai 5G fod ar gael. Bydd y map wedyn yn dangos y ddarpariaeth awyr agored ar gyfer technolegau 5G.

 

Rydym yn darparu gwybodaeth am ble y dylai fod yn bosib cynnig 5G yn ddibynadwy fel opsiwn. Mae ‘hyder uchel iawn o ddarpariaeth’ yn cyfateb i lefel hyder ~95%. Mae ‘hyder uchel o ddarpariaeth’ yn cyfateb i lefel hyder ~80%.

Ar ôl teipio eich cod post a dewis eich cyfeiriad, bydd baner islaw'r tabl o wasanaethau sydd ar gael yn dangos pa weithredwyr y rhagfynegir y byddant yn darparu gwasanaethau 5G yn yr ardal honno. Mae hyn yn seiliedig ar ddata a ddarperir gan weithredwyr y rhwydweithiau. Mae rhai gweithredwyr wrthi'n dilysu eu data, a allai olygu y bydd rhai newidiadau yn y rhagfynegiadau dros amser. Gweler y map awyr agored o'r gwasanaethau sydd ar gael i gymharu darpariaeth.

 

Bydd y profiad a dderbyniwch yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys a yw eich dyfais a'ch contract wedi'u galluogi ar gyfer 5G, pa wasanaeth rydych yn ceisio cael mynediad ati a pha un a yw eich darparwr yn pennu a ddarperir y gwasanaeth hwn orau dros 4G neu 5G. Bydd yn dibynnu hefyd ar ba mor brysur y mae'r rhwydweithiau hynny. 

Wrth i 5G gael ei gyflwyno'n fwy cyffredinol ac ar sbectrwm amledd isel, bydd y ddarpariaeth dan do yn gwella. Byddwn yn diweddaru ein mapiau i gynnwys golwg ar ddarpariaeth 5G dan do maes o law.

Teclyn gwirio argaeledd band eang: cwestiynau cyffredin

Mae gwasanaethau band eang safonol yn gallu cyflawni cyflymderau llwytho i lawr hyd at 30 Mdid yr eiliad.

Rhwydweithiau gwibgyswllt yw'r rhai sy'n gweithredu'n uwch na 300 Mdid yr eiliad. Caiff y cyflymderau hyn eu darparu fel arfer ar rwydwaith cebl neu drwy gysylltiad ffeibr i'r cartref. 

Os na allwch chi gael cyflymder lawrlwytho o 10 Mdid yr eiliad a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mbit yr awr, gallwch ofyn am gysylltiad wedi'i uwchraddio yn amodol ar feini prawf cymhwyster. Gallwch wneud y cais hwn i BT, neu i KCOM os ydych yn byw yn ardal Hull. Nid oes angen i chi fod yn gwsmer BT neu KCOM i wneud cais.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Ofcom.

Darperir y rhagfynegiadau cyflymder a ddefnyddir yn y teclyn gwirio gan rwydweithiau band eang blaenllaw y DU. Os na ddangosir rhagfynegiadau ar gyfer eich cyfeiriad, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu nad yw band eang ar gael ac rydym yn awgrymu i chi wirio argaeledd ar wefannau'r rhwydweithiau.

Er ein bod yn ceisio dod o hyd i wybodaeth am eu darpariaeth gan bob darparwr rhwydwaith band eang sefydlog yn y DU, mae’n bosib y bydd rhai darparwyr rhwydwaith nad ydym yn cywain gwybodaeth ganddynt ar hyn o bryd. Os hoffech i'ch rhwydwaith gael ei gynnwys yn ein teclyn gwirio, gyrrwch e-bost atom yn connectednationsreport@ofcom.org.uk. 

Mae nifer o ffactorau sy'n effeithio ar y cyflymder y gellir ei dderbyn ar ddyfais, er enghraifft perfformiad y rhwydwaith o fewn adeilad a nifer y dyfeisiau sydd hefyd yn defnyddio gwasanaethau ar-lein ar yr un pryd. 

Gall hyd, oedran a chyflwr y llinell ei hun hefyd effeithio ar berfformiad y llinell. Yn yr achos hwn, efallai y bydd eich darparwr yn gallu mynd i'r afael â’r mater. 

Mae'r wybodaeth ar gyfer y teclyn gwirio darpariaeth hwn yn cael ei chywain gan ddarparwyr rhwydweithiau band eang. Mae rhai, ond nid pob un, yn gwerthu gwasanaethau'n uniongyrchol i gwsmeriaid. Pan nad yw'r darparwr rhwydwaith yn gwerthu gwasanaethau'n uniongyrchol i gwsmeriaid, dylai fod modd i chi ddod o hyd i wybodaeth am ailwerthwyr y rhwydwaith hwnnw trwy'r linc i wefan y darparwr rhwydwaith sydd wedi'i chynnwys yn ein teclyn gwirio ar y we.

Mae'n bosib na fydd gwasanaethau ar gael mewn lleoliadau penodol ac/neu ar amserau penodol am resymau gweithredol. Er enghraifft, i gael mynediad i eiddo i ddarparu llinell newydd mae'n bosib y bydd angen caniatâd gan landlord, neu efallai bod angen cynnal a chadw neu uwchraddio cyfarpar sy'n ofynnol ar gyfer darparu gwasanaeth. Siaradwch â'ch darparwr i gael mwy o fanylion ac amcangyfrif o'r amserlen ar gyfer darparu'r llinell. 

Os nad yw eich darparwr wedi'i restru ar y teclyn gwirio hwn, cysylltwch â'ch darparwr a rhowch wybod i ni hefyd trwy'r linc adborth. Rydym yn cywain gwybodaeth am ddarpariaeth rhwydweithiau gan nifer cynyddol o ddarparwyr seilwaith, ond mae'n bosib y bydd rhai - yn enwedig rhwydweithiau bach - nad ydynt wedi'u cynnwys eto. Rydym yn annog darparwyr rhwydwaith i gysylltu â ni er mwyn i ni gywain a defnyddio data ar argaeledd eu rhwydwaith. Mae'n bosib hefyd y bydd oedi rhwng darparwr yn gosod rhwydweithiau mewn ardal a darparu'r gwasanaeth hwnnw i ddefnyddwyr. Cadwch lygad allan am ddeunyddiau marchnata sy'n eich hysbysu pryd y bydd gwasanaethau newydd ar gael i chi uwchraddio iddynt.

Nid ydym ond yn darparu enwau darparwyr rhwydweithiau sydd wedi rhoi caniatâd pendant i ni gynnwys eu henwau a manylion gwe ar ein teclyn gwirio. Mae'n bosib y bydd sefyllfaoedd lle mae gennym ddata darpariaeth gan y gweithredwyr ond nid ydym wedi derbyn y caniatâd angenrheidiol eto i restru enw'r gweithredwr.

Fel a nodir yn ein telerau defnydd, nid yw Ofcom yn cymryd cyfrifoldeb dros gynnwys (neu fodolaeth) gwefannau trydydd parti. Nod y linciau hyn yw helpu chi i ddod o hyd i ddarparwyr gwasanaeth all gynnig band eang i'ch eiddo, ond gofynnir i chi ddefnyddio'r linc adborth i roi gwybod i ni os nad dyna'r achos. Byddwn yn ceisio gweithio gyda darparwyr i daclo'r broblem. Fodd bynnag, mae'n bosib bod rhesymau sy'n atal linciau rhag gweithio y maent y tu hwnt i reolaeth Ofcom.